logo header
 
HOME     CONTACT
VERTROUWD EN SERVICEGERICHT
ONLINE DIENSTEN   

AVG rechten


Aanvraagformulier AVG-rechten

Als klant heeft u op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)diverse rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Met dit aanvraagformulier bieden wij u de mogelijkheden aan om gebruik te maken van deze rechten.Om er zeker van te kunnen zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, verlangen we van u dat u het ingevulde formulier ondertekent en deze persoonlijk bij ons afgeeft,waarbij wij u zullen legitimeren via een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.Nadat het aanvraagformulier bij ons is aangeleverd, wordt uw verzoek binnen vier weken afgewikkeld, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om niet aan uw verzoek te voldoen, omdat ze zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die te maken hebben met een rechtsvordering. Mocht dit het geval zijn, dan berichten wij u daarover binnen twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier.

Kruis hieronder s.v.p. aan van welk(e) recht(en) u gebruik wilt maken.

 Recht op inzage

Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien. U ontvangt van ons een

overzicht waar en welke informatie wij van u hebben opgeslagen in een digitaal bestand.

 Recht op rectificatie/aanvulling

Het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te wijzigen. Hou er rekening mee dat het

wijzigen van gegevens van invloed kunnen zijn op de dienstverlening die wij aan u bieden.

 Recht op vergetelheid

Het recht om ‘vergeten’ te worden. Al uw gegevens worden verwijderd, mits er geen wettelijke gronden zijn die

dat verhinderen.

 Recht op dataportabiliteit

Het recht om persoonsgegevens over te dragen aan andere partijen. Dit gebeurt zoveel mogelijk digitaal.

 Recht op beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken dan verwerkt zijn of moeten worden. Hou er rekening mee

dat het wijzigen van gegevens van invloed kunnen zijn op de dienstverlening die wij aan u bieden.

 Recht van bezwaar

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Ik heb een extra blad toegevoegd met een nadere toelichting (niet verplicht)

Uw gegevens

Voor- en achternaam: ____________________________________________

Geboortedatum: ____________________________________________

Email adres: ____________________________________________

Telefoonnummer: ____________________________________________

Handtekening: ______________________

Datum ontvangst en legitimatie (invullen door bedrijf + paraaf) _______________

« terug